Boisko

Gdy nasza dru??yna powsta??a nie mieli??my w??asnego boiska, gdzie by??my mogli rozgrywa? mecze ligowe. Skorzystali??my wtedy z mo??liwo??ci gry na boisku w Rogo??u, które jednak wymaga??o w??o??enia wiele pracy aby doprowadzi?? do u??yteczno??ci. Dzi?ki zapa??owi niektórych zawodników uda??o si? przed rozpocz?ciem sezonu uzyska? pozwolenie na gr? na tym boisku.

Gra na bardzo nierównym boisku nie nale??y do przyjemno??ci, zw??aszcza kiedy pi??ka koz??uje nieoczekiwanie lub odbija si? od jakiej?? górki w inn? stron?. Wiele dru??yn przyjezdnych skar??y??o si? na stan naszej murawy, ale gra? i tak trzeba by??o.

Wiosn? 2003 roku zawodnicy wraz z ówczesnym opiekunem dru??yny postanowili zainteresowa? si? terenem pod budow? boiska pi??karskiego. W gminie istnia??y ju?? plany zagospodarowania terenu niopodal cmentarza, jako tereny przeznaczone na boiska sportowe. Problem by?? jednak kluczowy, gdy?? pieni?dzy w gminie jak zawsze brakowa??o - zw??aszcza na inwestycje, które nie s? specjalnie konieczne.

Oficjalnie nie mo??na by??o podj?? ??adnych prac w kierunku budowy boiska. Jednak nic nie sta??o na drodze aby zaora? ca??y teren i wmiar? go wyrówna?.


W przerwie mi?dzy sezonowej uda??o uzyska? si? ??rodki na zakup trawy. W ten sposób jeszcze jesieni? 2003 roku trawa wzesz??a. W prawdzie upalne lato i ciep??a jesie?? nie pozwoli??y na dobry wzrost trawy, ale na wiosn? przysz??ego roku mieli??my nadziej? poprawy.

 

Wiosn? 2004 roku prace nad obecnym kszta??tem boiska ruszy??y ca??? par?, gdy?? wtedy oficjalnie uzyskali??my zgod? na budow? boiska. Niestey nie oznacza??o to dodatkowych pieni?dzy z gminy, dlatego wi?kszo??? kosztów pokryli prezesi klubu z w??asnej kieszeni.

Trawa niestety nie wygl?da??a za dobrze. By??o jej stanowczo za ma??o. Jednak dzi?ki nawo??eniu zacz???a si? rozrasta? i zakrywa? ca??y plac przysz??ej murawy. Obraz przysz??ego boiska mo??na by??o dostrzec po pierwszym koszeniu trawy.

 

Przez ca??? wiosn? tego roku prace post?powa??y do przodu. Boisko co pewien czas by??o walcowane - wyrównuj?c w ten sposób wszelkie wzgórki i do??ki. Aby zwi?kszy? g?sto??? m??oda trawa musia??a by? cz?sto koszona.

Pod koniec czerwca 2004 roku wstawili??my bramki. Dzi?ki staraniom prezesów uda??o si? zakupi? baraki na szatni?. Jednocze??nie budowany by?? zjazd z drogi aby bez problemów mo??na by??o dojecha? na boisko.

 

Widok na nasze boisko z drogi krajowej nr 5. Zdj?cie wykonane w pa??dzierniku 2009.

W 2011 roku wokó?? terenu boiska powsta??o ogrodzenie (???cznie 500 metrów siatki). Jednocze??nie z ogrodzeniem postawione zosta??y bramy i bramki wej??ciowe na obiekt. Dodatkowo postawiono równie?? ogrodzenie wewn?trzne - odgradzaj?ce kibiców i pole boiska.

Logowanie
login:
hasło:
 
 Rejestracja 
Licznik
808829

On-line: 1
Mini-tabela
M Drużyna Pkt
1.Twardog??ra 21
2.Oborniki ??l?skie 19
3.Wilkszyn 12
4.Kryniczno 12
....... ...
....... ...
8.Lotnik Wroc??aw 9
9.??migr??d 8
10.Skokowa 4

Nastepna kolejka
czekamy na rundę rewanżową
Ostatnia kolejka
Kolejka: 18
(2020-06-08)
Pisarzowice - Wilkszyn?-?
P?g??w - Soko??owice?-?
Twardog??ra - Skokowa?-?
Kryniczno - ??migr??d?-?
Oborniki ??l?skie - Lotnik Wroc??aw?-?