Historia klubu
 

Sezon 2002/2003

KS Kryniczno powsta??o formalnie w sierpniu 2002 roku. Pomys?? za??o??enia dru??yny poddali sami pó??niejsi zawodnicy. Prezesem (w sensie opiekunem) zgodzi?? si? zosta? pan Jacek Majewski.

Pierwsze oficjalne mecze rozegrane zosta??y na turniejach gminnych w Strzeszowie i Ozorowicach. Niestety, b?d?ca dopiero w budowie, dru??yna nie osi?gn???a osza??amiaj?cych wyników. Wprawdzie przegra??a dwukrotnie z dru??yna Orkan Ligota Pi?kna (obecnie A-klasa), ale zaledwie ró??nica jednej bramki, strzelaj?c przy tym swoje pierwsze oficjalne bramki. W turniejach tych dwukrotnie KS Kryniczno zajmowa??o czwarte miejsce ( na sze??? dru??yn).

Potem zacz??? si? etap przygotowania do sezonu, czyli treningi i sparingi. G??ównym sparing-partnerem zosta??a dru??yna Polanowic. Na boisku przeciwników niestety Kryniczno wielokrotnie musia??o uzna? wy??szo??? rywali. Jednak z meczu na mecz gra stawa??a si? bardziej wyrównana.

Kolejn? przeszkod? dru??yny by?? brak w??asnego boiska. Okaza??o si?, ??e jest taka mo??liwo???, aby mecze w lidze rozgrywa? na pseudo-boisku w Rogo??u. Jednak, aby by??o to mo??liwe nale??a??o wcze??niej odpowiednio przygotowa? teren boiska. Z udzia??em prezesa i grupy zapalonych pi??karzy cel zosta?? osi?gni?ty i boisko zosta??o dopuszczone do rozgrywek w lidze.

W ko??cu we wrze??niu 2002 roku zosta?? rozegrany pierwszy oficjalny mecz ligowy. Od razu by?? to mecz wielkiej wagi, gdy?? z dru??yn? z Malin a wi?c rywalem zza miedzy. Po inauguracji przyszed?? czas na kolejne mecze. Nikt nie oczekiwa?? wielkich wyników, wi?c nie ci???y??a jaka?? specjalna presja na zawodnikach. St?d gra rzeczywi??cie by??a przyjemno??ci?.

Na pocz?tku nikt nie wiedzia??, co tak naprawd? nale??y robi?, aby kierowa? dru??yn?. Cho?by fakt, ??e trzeba wype??ni? protokó?? meczu, uzupe??ni? za???czniki czy op??aci? s?dziego. Tego wszystkiego nale??a??o si? nauczy?. I szcz???liwie dotrwa? do przerwy mi?dzy sezonowej.

Nale??y wspomnie?, ??e fakt rozgrywania meczy na w??asnym boisku przyci?ga?? du??? rzesz? kibiców. Niektórzy obserwatorzy twierdz?, ??e najwi?ksz? w lidze. Prawd? jest, i?? popularno??? tej dyscypliny sportu w Krynicznie jest du??a zaw??aszcza w??ród m??odzie??y i dzieci.

Niestety w przerwie zimowej dosz??o do pewnych sporów mi?dzy niektórymi zawodnikami a prezesem. Wynikiem, czego by??o zmniejszenie liczby zawodników. Mimo ró??nych trudno??ci sezon 2002/2003 uda??o si? zako??czy?. Ostatecznie Kryniczno uplasowa??o si? na ósmym miejscu (na 11 dru??yn). Nie mo??na uzna? tego za sukces, ale zawodnicy z ca??? pewno??ci? nabyli du??ego do??wiadczenia i obycia na boisku.

Po sezonie nigdy nie ma przerwy gdy??, aby nie traci? formy, organizuje si? sparingi czy inne mecze towarzyskie. Oczywi??cie w lecie organizowane s? równie?? turnieje. Na jednym z nich Kryniczno odnios??o znacz?cy sukces zdobywaj?c trzecie miejsce. Nie mo??na te?? zapomnie? o meczu Kawalerowie kontra ??onaci?, który odby?? si? zaraz po zako??czeniu sezonu. By?? to dobry sposób na zebranie wszystkich zawodników i wspóln? zabaw?.

W mi?dzyczasie wyra??ono zgod? w gminie na przyznanie terenu ko??o cmentarza na teren sportowy, miedzy innymi boisko pi??karskie. Teren ten b?d?cy wcze??niej zwyk??? ???k? wymaga?? w??o??enia wielkiej pracy, aby go w miar? wyrówna? i rozplanowa?. Obecnie mo??na dostrzec, jakie efekty przynios??a praca. Jednak do doskona??o??ci jeszcze daleka droga. Zarówno zawodnicy jak i kibice czekaj? z niecierpliwo??ci?, kiedy b?dzie mo??na wreszcie rozegra? tam pierwszy mecz.

[do góry]


 

  Sezon 2003/2004

Pod koniec sierpnia zacz??? si? kolejny sezon pi??karski. Niestety kolejni pi??karze odeszli ze sk??adu, co spowodowa??o jeszcze s??absz? gr? dru??yny. Po kilku meczach, mo??na powiedzie?, ??e prezes zrezygnowa?? z dalszej dzia??alno??ci na rzecz Paw??a Nowaka. Nie zmieni??o w prawdzie to niczego w grze, ale wielu twierdzi, ??e polepszy??a si? atmosfera w dru??ynie. Runda jesienna okaza??a si? bardzo trudna nie tylko pod wzgl?dem wyników, ale równie?? finansowym. Pod koniec rundy kilku zawodników p??aci??o z w??asnej kieszeni za s?dziów oraz na bie???ce potrzeby, takie jak strój bramkarski czy r?kawice.

W rundzie wiosennej do dru??yny powróci??o kilku naszych dawynch kolegów z boiska jak równie?? dwóch ca??kiem nowych zawodników. Po ma??u mo??na by??o zaobserwowa? post?py w grze, dzi?ki treningom i rozmowom pomeczowym.

Ostatecznie sezon zako??czyli??my na 11 miejscu co nie jest dobr? reklam? naszej dru??yny. W rzeczywisto??ci grali??my lepiej ni?? wynika??o to z pozycji w tabeli, ale brakowa??o nam do??wiadczenia a czasem po prostu umiej?tno??ci.

Zwyczajem sprzed roku po zako??czeniu sezonu odby?? si? mecz Kawalerowie kontra ??onaci, który zako??czy?? si? wynikiem 6:3 dla kawalerów. W przerwie mi?dzy sezonowej uczestniczyli??my w dwóch turniejach ale baz specjalnych rezultatów, o czym nie warto wspomina?.

Z wydarze?? pozaboiskowych najwa??niejszym by??o uko??czenie budowy nowego boiska w Krynicznie. Dzi?ki staraniom zarz?du klubu i zawodników uda??o si? zdoby? baraki na szatni? oraz przygotowa? boisko do rozgrywek.

[do góry]


 

Sezon 2004/2005

Kolejny sezon gry naszej dru??yny zapowiada?? si? obiecuj?co. Wystartowali??my w powiatowej C klasie. Jak si? szybko okaza??o, poziom tych rozgrywek nie by?? zbyt wysoki, poza kilkoma dru??ynami.

Przez prawie ca??? rund? jesienn? prowadzili??my w tabeli. Wynika??o to g??ównie z zaleg??ego meczu Malin. Ale po przegranej z tym zespo??em i zako??czeniu sezonu, ostatecznie uko??czyli??my rund? na drugim miejscu. Atmosfera w dru??ynie by??a bardzo dobra i wi?kszo??? kibiców by??a zadowolona z osi?gni?tych wyników.

W przerwie mi?dzy rundami, jak co roku ?wiczyli??my na sali gimnastycznej w Krynicznie. Jest to jedyny sposób utrzymania formy w sezonie zimowym.

Jednocze??nie nasza dru??yna zg??osi??a si? do rozgrywek ligi halowej w Obornikach ??l. Pocz?tkowo te rozgrywki by??y seri? pora??ek naszej dru??yny. Z czasem nasi zawodnicy nauczyli si? jak si? gra w footsal. Ostatecznie rozgrywki uko??czyli??my na 9 miejscu i z powodu absencji jednej z dru??yn, organizatorzy zaprosili nas na play-off. Niestety jak to w tego typu rozgrywkach pierwszy mecz grali??my ze zwyci?zc? ligi. Przegrali??my jednak dopiero w rzutach karnych. Dlatego z postawy naszej mo??na by? zadowolonym.

Mimo przepracowanego sezonu zimowego w rundzie wiosennej wiod??a nam si? ró??nie. Wi?kszo??? meczy przegrali??my co spowodowa??o nasz spadek w tabeli na 3 miejsce. Niestety wynik??y równie?? pewne zgrzyty w dru??ynie i poraz kolejny kilku graczy zrezygnowa??o z dalszej gry w naszym zespole.

W przerwie mi?dzysezonowej w Krynicznie organizowany by?? turniej: "O Puchar Wójta". W prawdzie w samym turnieju nie pokazali??my si? z najlepszej strony, ale za organizacj? imprezy byli??my bardzo chwaleni. W rezultacie otrzymali??my wyró??nienie w postaci nagrody Fair-play.

Po zako??czonym sezonie i nieudanych wyst?pach w dwóch turniejach, zaczeli??my usilnie poszukiwa? nowych zawodników. Uda??o si? pozyska? kilku nowych zawodników z innych klubów, ale przede wszystkim postawili??my na m??odzie??.

[do góry]Sezon 2005/2006

Sezon 2005/2006 by?? dla naszej dru??yny historyczny. Poraz pierwszy wystartowali??my w B klasie, podlegaj?cej pod DolZPN. Niestety z faktu przyst?pienia do tych rozgrywek wynika??y du??e op??aty startowe. Dodatkowe op??aty wysz??y z pozyskania nowych zawodników z innych klubów oraz za rejestracj? amatorów. Mimo tego wszyscy byli pe??ni zapa??u do gry w nowych rozgrywkach.

Rund? jesienn? mimo niezbyt porywaj?cych wyników mo??na by??o uzna? za pomy??ln?. Zaj?li??my 10 miejsce na pó??metku sezonu. Patrz?c na wyniki meczów z czo??owymi zespo??ami (remisy lub minimalne przegrane) nasza dru??yna mia??a nadziej? na uzyskania lepszego miejsca na koniec sezonu.

W przerwie zimowej mi?dzy rundami nasza dru??na poraz drugi wystartowa??a w rozgrywkach ligi halowej w Obornikach ??l?skich. W tym roku zespo??y podzielone by??y na 2 grupy po 8 zespo??ów. Z ka??dej grupy awansowa??y po 4 dru??yny. W pierwszej rundzie zaj?li??my 3 miejsce i awansowali??my do grupy fina??owej. W ko??cowej klasyfikacji zaj?li??my wysokie 5 miejsce, a Micha?? Majewski znalaz?? si? w czo??ówce najskuteczniejszych strzelców ligi.

Runda wiosenna sta??a pod znakiem bardzo nierównej gry. Zdarza??y si? mecze gdy stawali??my na wysoko??ci zadania i walczyli??my jak równy z równym z najsilniejszymi zespo??ami. By??y równie?? mecze kiedy nic nie sz??o i tracili??my punkty z dru??ynami z ko??ca tabeli. Ostatecznie nie uda??o si? nam utrzyma? 10 miejsca i spadli??my o jedno oczko w dó??. Mimo nieudanego sezonu (bo tak niestety trzeba go nazwa?) nasza dru??yna u??wiadomi??a sobie, ??e trzeba by??o nam zap??aci? frycowe. Dlatego mamy nadziej? na lepsz? gr? w nowym sezonie.

[do góry]


Sezon 2006/2007

By?? to nasz kolejny prze??omowy sezon - prze??omowy gdy?? po raz pierwszy mieli??my trenera z prawdziwego zdarzenia - tym samym nadzieje na dobre wyniki by??y ogromne. Pierwszy mecz w sezonie zacz?li??my wr?cz wy??mienicie pokonuj?c na wyje??dzie Ole??nic? 0:3. Kolejne mecze uk??ada??y si? ró??nie: raz wygrana raz przegrana. W rezultacie rund? zako??czyli??my na dobrym 8 miejscu.

Przerwa mi?dzy rundami to jak zwykle u nas liga halowa. W tym roku po raz trzeci wystartowali??my w Obornickiej Lidze Halowej. W rozgrywkach wzi???o udzia?? 14 zespo??ów systemem ka??dy z ka??dym. Ogólnie start w tej lidze mo??emy uwa??a? za udany - niewiele zabrak??o do podium - ostatecznie zaj?li??my 5 miejsce.

Wiosna 2007 rozpocz???a si? od meczu z Ligot? - jeszcze ospale nasza dru??yna zaledwie zremisowa??a. Kolejne spotkania uk??ada??y si? wg zasady u siebie wygrywamy na wyjazdach przegrywamy. Dobra postawa w ko??cówce sezonu pozwoli??a nam na awans w tabeli o jedn? pozycj? - 7 miejsce to jak do tej pory najwy??sza pozycja naszej dru??yny w rozgrywkach klasy B.

Podsumowuj?c sezon nale??y zauwa??y? ??e na w??asnym boisku nie przegrali??my ani razu oprócz meczu na jesie?? z Malinami. Statystycznie je??li chodzi o liczb? straconych bramek powinni??my zajmowa? 2 pozycj? - jednak je??li chodzi o strzelone bramki to sytuacja tu jest du??o gorsza.

[do góry]


Sezon 2007/2008

W krótkiej historii naszego klubu sezon 2007/2008 mo??na uzna? za najlepszy. Zaj?li??my w nim wysok? 4 pozycj? w ko??cowej tabeli (nie wiele brak??o do 3). Sk??ad KOMETY wykrystalizowa?? si? na tyle, ??e nie by??o problemów z obsadzeniem ka??dej z pozycji. Niestety nie zawsze by??o tak ró??owo - braki kadrowe na niektórych meczach pogrzeba??y nasze szanse na wy??sze pozycje.

W zbli??aj?cym si? sezonie 2008/2009 cel jest jeden - zaj?? miejsce promuj?ce awans do wy??szej ligi rozgrywkowej. Czy to si? uda czas pokarze. Jedno jest pewne: trzeba bardzo si? zmobilizowa? i w??o??y? mnóstwo pracy aby tego dokona?.

[do góry]


Sezon 2008/2009

Sezon 2008/2009 mia?? by? prób? zbudowania dru??yny, która mog??aby powalczy? o najwy??sze laury w tym o awans do A klasy. Wszystko zacz???o si? bardzo dobrze - pozyskali??my kilku bardzo dobrych zawodników oraz trenera z zapa??em. Niestety ju?? sam pocz?tek sezonu pokaza?? ??e samymi nazwiskami si? nie wygrywa. Szybko wi?c trzeba by??o zweryfikowa? cele. Rund? jesienn? zako??czyli??my na 5 miejscu z do??? du??? strat? do prowadz?cej dwójki (Widawy i Prusic).

W przerwie zimowej nasz klub opu??ci??o kilku zawodników a wzmocnie?? by??o zaledwie dwa. Taka sytuacja pogorszy??a w rezultacie ostateczn? pozycj? w tabeli. W grze zawodników brakowa??o motywacji i zapa??u. Przegrywali??my mecze wygrane a morale dru??yny si? ju?? nie podnios??o.

Do kolejnego sezonu musimy odzyska? form? i ch?? gry.

[do góry]


Logowanie
login:
hasło:
 
 Rejestracja 
Licznik
808842

On-line: 2
Mini-tabela
M Drużyna Pkt
1.Twardog??ra 21
2.Oborniki ??l?skie 19
3.Wilkszyn 12
4.Kryniczno 12
....... ...
....... ...
8.Lotnik Wroc??aw 9
9.??migr??d 8
10.Skokowa 4

Nastepna kolejka
czekamy na rundę rewanżową
Ostatnia kolejka
Kolejka: 18
(2020-06-08)
Pisarzowice - Wilkszyn?-?
P?g??w - Soko??owice?-?
Twardog??ra - Skokowa?-?
Kryniczno - ??migr??d?-?
Oborniki ??l?skie - Lotnik Wroc??aw?-?