Zasady typera
 1. Aby wzi?? udzia?? w zabawie typowania wyników spotka?? ligowych w naszej klasie rozgrywkowej nale??y posiada? aktywne konto u??ytkownika (zarejestruj si?). Po zalogowaniu na stronie mo??na przej??? do typowania wyników w sekcji Moje typy.

   

 2. Swoje typy mo??na wpisywa? tylko w czerwone pola wyników (kolumna: mój typ) wg zasady liczba strzelonych bramek przez pierwsz? dru??yn? - liczba strzelonych bramek przez drug? dru??yn?. Aktywne (czerwone) pola s? tylko dla meczy które nie zosta??y jeszcze rozegrane.

   

 3. Typowa? mo??na na mecze, które jeszcze nie zosta??y rozegrane najpó??niej godzin? przed planowanym czasem rozpocz?cia danego spotkania. Do tego czasu mo??na zmienia? typy dowolnie.

   

 4. Punktacja za poszczególne mecze wyznaczana jest wg zasady:
  • za okre??lenie prawid??owego zwyci?zcy meczu - 1pkt,
  • za okre??lenie prawid??owej ró??nicy bramek - 2pkt,
  • za okre??lenie dok??adnego wyniku spotkania  - 3pkt,
  • w pozosta??ych przypadkach 0pkt.
 5.  

 6. Klasyfikacja typerów (suma punktów) dost?pna jest na stronie Klasyfikacja.
Logowanie
login:
hasło:
 
 Rejestracja 
Licznik
808830

On-line: 2
Mini-tabela
M Drużyna Pkt
1.Twardog??ra 21
2.Oborniki ??l?skie 19
3.Wilkszyn 12
4.Kryniczno 12
....... ...
....... ...
8.Lotnik Wroc??aw 9
9.??migr??d 8
10.Skokowa 4

Nastepna kolejka
czekamy na rundę rewanżową
Ostatnia kolejka
Kolejka: 18
(2020-06-08)
Pisarzowice - Wilkszyn?-?
P?g??w - Soko??owice?-?
Twardog??ra - Skokowa?-?
Kryniczno - ??migr??d?-?
Oborniki ??l?skie - Lotnik Wroc??aw?-?